พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลในงาน Museum Thailand Awards 2020
September 17, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมระบบโซล่าเซลล์ ให้กับโรงเรียนคลองบางกระทึก
September 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0)

1600344159324_copy_1024x468

วันที่ 17 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) ซึ่งเป็นส่วนงานแรกที่รับการตรวจฯ ครบทุกหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร โดย มี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้มีการเข้าเยี่ยมและตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ โดยในครั้งนี้ มี 3 หลักสูตร ที่เข้ารับการตรวจประเมินได้แก่

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 14 และ 17 กันยายน 2563) คณะกรรมการตรวจประเมินฯ: คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ (ประธานตรวจประเมินฯ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เอี่ยมปา คณะเทคนิคการแพทย์

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 14 และ 17 กันยายน 2563) คณะกรรมการตรวจประเมินฯ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ มาลัยนวล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ประธานตรวจประเมินฯ) และอาจารย์ ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2563) คณะกรรมการตรวจประเมินฯ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช คณะเภสัชศาสตร์ (ประธานตรวจประเมินฯ) และอาจารย์ ดร.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์