พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลในงาน Museum Thailand Awards 2020
September 17, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมระบบโซล่าเซลล์ ให้กับโรงเรียนคลองบางกระทึก
September 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0)