พิธีเปิดนิทรรศการ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 3”
September 22, 2020
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “แนะนำสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล”
September 23, 2020

ม.มหิดล ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 3 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2563

1600780894160_copy_1024x768

วันที่ 22 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ ดร.พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิดมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 3 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “การเสริมพลังผู้เรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้: กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ Empowering our learners to learn: Paradigm shift in Health Professional Education” ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

งานมหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน และการสนับสนุนการจัดการศึกษาของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในย่านพญาไทโดยมีส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าร่วมงานในครั้งนี้