เดือนสิงหาคม 2563


ผลงานวิจัย

August 28, 2020

ม.มหิดล ร่วมการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 2/2563

August 28, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดตัวโครงการ Thailand Partnership Initiative ระยะที่ 2 (Chevron Enjoy Science)

August 29, 2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4/2563

August 29, 2020

คณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เข้ากราบถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร