มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
August 28, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดตัวโครงการ Thailand Partnership Initiative ระยะที่ 2 (Chevron Enjoy Science)
August 28, 2020

ม.มหิดล ร่วมการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 2/2563

S__3792962_1024x768

วันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 2/2563 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเพื่อช่วยกันพัฒนางานด้านกายภาพและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ให้มีความสวยงามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถคงอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยด้วย