โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม “บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาภายใต้สถานการณ์ New Normal”
August 27, 2020
ม.มหิดล ร่วมการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 2/2563
August 28, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

prince1

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทฺปญฺ โญ) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์