คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2020
August 27, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
August 28, 2020

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม “บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาภายใต้สถานการณ์ New Normal”

line_72950257258821_copy_1024x683

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 “บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาภายใต้สถานการณ์ New Normal” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กันต์ ปานประยูร ประธานคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวรายงานความสำเร็จโครงการฯ ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร. พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คนจากทั่วประเทศ ได้แก่ อาจารย์ ครู ผู้ช่วยครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างองค์ความรู้ เรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้สามารถนำองค์ความรู้นั้นๆ ไปลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้ ทักษะ กระบวนการ ไปช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน เยาวชนที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบต่อไป