มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดตัวโครงการ Thailand Partnership Initiative ระยะที่ 2 (Chevron Enjoy Science)
August 28, 2020
คณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เข้ากราบถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
August 29, 2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4/2563

1598686580307_copy_1024x682

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 217 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4/2563 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาคณบดีฯ และได้บรรยายพิเศษในเรื่อง Zero to One & so on โดยกล่าวถึง การบริหารจัดการความรู้สู่ความสำเร็จจากบุคคลในประวัติศาสตร์ และแนวทางการสอนเพื่อคนรุ่นใหม่ ซึ่งสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องมี คือ “การมองเห็นบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็น” ผสมผสานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี พร้อมนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28- 29 สิงหาคม 2563 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์กว่า 30 หน่วยงานทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงให้กับประเทศ เพื่อยกระดับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ ในโอกาสนี้ นักศึกษา MU guide ได้นำสมาชิกสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติสรีรุกขชาติ และนั่งรถรางเยี่ยมชมบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา พร้อมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในคณะวิทยาศาสตร์ ณ หน่วยปฏิบัติการชีววิทยาศาสตร์ระบบดิจิทัล และหน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา