เดือนกันยายน 2564


ผลงานวิจัย

September 15, 2021

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดงานบรรยายทางวิชาการ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars”

September 16, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ (Ari Innovation District)”

September 16, 2021

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 3 เรื่อง ความร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย

September 16, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ”