สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Entrepreneurial University
July 29, 2021
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดอบรม “หลักการเขียนตำรา/หนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ”
July 30, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “วัคซีนโควิดมาแล้ว วัคซีนทางสังคม ยังจำเป็นอยู่ไหม”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “วัคซีนโควิดมาแล้ว วัคซีนทางสังคม ยังจำเป็นอยู่ไหม” โดยมี ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร และ ดร.สุวจี กู๊ด ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ และปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ องค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมการเสวนา ผ่านระบบออนไลน์

การเสวนาครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างภาคีเครือข่ายในภาวะวิกฤตโควิด-19 เพื่อสร้างวัคซีนทางสังคม และสร้างกลไกระดับชุมชนให้เข้มแข็ง อาทิ พลังชุมชนอาสา จิตอาสา การแบ่งปันอาหาร แบ่งปันพื้นที่ปลูกผักเพื่อสร้างรายได้ หรือมีพื้นที่กลางในการทำงานและหารือร่วมกันระหว่างชุมชน กับภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการตัดสินใจร่วมกันแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน ชุมชนนั้นจะมีภูมิคุ้มกัน สามารถสู้ภัยโควิด-19 และรับมือกับวิกฤตใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้