สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Southeast Asian Studies: Transnationalism, Colonialism and Authoritarianism in Modern Southeast Asia

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 31/2564 ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
July 30, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Southeast Asian Studies: Transnationalism, Colonialism and Authoritarianism in Modern Southeast Asia

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Southeast Asian Studies หัวข้อ Transnationalism, Colonialism and Authoritarianism in Modern Southeast Asia โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Karin Zackari อาจารย์ด้านสิทธิมนุษยชนและผู้ประสานงานโครงการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Human Rights and Programme Coordinator of Centre for East and South-East Asian Studies) จากมหาวิทยาลัยลุนด์ (Lund University) ประเทศสวีเดน บรรยายในหัวข้อ Thai Nationalism, Anti-imperialism and Transnational Solidarity: Human rights in the 1970s และ Assoc. Prof. Dr. Ja Lan Chong รองศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (The National University of Singapore) บรรยายหัวข้อ Post-Democratizing Politics in East Asia ทั้งนี้ มีการบรรยายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Southeast Asian Studies และกิจกรรม Workshop สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์

การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยเป็นสื่อกลางให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศในประเด็นด้านการเมือง อาณานิคมข้ามชาติ และอำนาจนิยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมิติต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอีกด้วย