มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “วัคซีนโควิดมาแล้ว วัคซีนทางสังคม ยังจำเป็นอยู่ไหม”
July 30, 2021
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 30/2564 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
July 30, 2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดอบรม “หลักการเขียนตำรา/หนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.ศิริวรรณ จิรสิริธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การอบรม “หลักการเขียนตำรา/หนังสือวิชาการที่มีคุณภาพ” หัวข้อ “ปัญหาและคำถามที่พบบ่อย สำหรับผู้แต่งตำรา” โดยมี ศาสตราจารย์ พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ผ่านระบบออนไลน์

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมในการเขียนตำราและตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของบุคลากรสายวิชาการที่ต้องเขียนและผลิตตำรา ทั้งแบบรูปเล่ม และแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน และเป็นผลงานทางวิชาการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้ ทั้งนี้ ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถ และมุ่งมั่นในการผลิตตำราที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐานในวงวิชาการมากยิ่งขึ้น