มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยในโลกดิจิทัล เพื่อลดผลกระทบจาก Cyberbullying และความไม่ปลอดภัยในโลกออนไลน์
September 10, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม “The 8th ASEF Regional Conference on Higher Education”
September 10, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง ทักษะการบริหารจัดการเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 5

วันที่ 10 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสร้างแบรนด์มหิดล” จัดโดยสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ ได้กล่าวถึง การสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มจากความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยมหิดลมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยการตั้งคำถาม จาก key message ให้การสื่อสารเข้าใจง่ายและสื่อสารให้ตรงจุด เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะสม การผลิตสื่อที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีความน่าสนใจ อาทิ อินโฟกราฟิกส์ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวนำมาใช้ในการผลิตสื่อ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นักเรียน นักศึกษา และการสร้างมูลค่าเพิ่มต่าง ๆ การสร้างการรับรู้ การจัดแคมเปญ เพื่อดึงให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม หรือเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล กับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น รวมทั้ง ช่องทางในการสื่อสารซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารข้อมูล ได้แก่ 1. การสื่อสารข้อมูลภายใน ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ 2. การสื่อสารภายนอก ได้แก่ มหิดลแชนแนล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยเน้นความสำคัญการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความโดดเด่น ในบริบทการเปลี่ยนแปลงในตลาดปัจจุบัน เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาในสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง