กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม “Data Privacy and Security for Web Developers” เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์
March 5, 2021
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มในการรักษาและป้องกันโควิด-19”
March 5, 2021

ม.มหิดล ร่วมการประชุมหารือ เรื่อง การวิจัยเชิงระบบ “เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”

DSC_3135

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง การวิจัยเชิงระบบ แนวทางนโยบาย “เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” โดยมี ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สำนักงาน สอวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 กรุงเทพฯ และ ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมหารือกับประชาคม นักวิชาการ นักวิจัย และนักปฏิบัติการ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายระยะยาว อีกทั้ง เป็นการพัฒนาระบบจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในประเด็นการพัฒนาสังคมไทยอยู่ดีมีสุข ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตลอดจนศิลปกรรม ผ่านกระบวนการวิจัย ในมิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล