กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม “Data Privacy and Security for Web Developers” เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์
March 5, 2021
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มในการรักษาและป้องกันโควิด-19”
March 5, 2021

ม.มหิดล ร่วมการประชุมหารือ เรื่อง การวิจัยเชิงระบบ “เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”