ม.มหิดล ร่วมการประชุมหารือ เรื่อง การวิจัยเชิงระบบ “เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”
March 5, 2021
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดอบรม Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice
March 5, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มในการรักษาและป้องกันโควิด-19”