ม.มหิดล ร่วมการประชุมหารือ เรื่อง การวิจัยเชิงระบบ “เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”
March 5, 2021
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดอบรม Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice
March 5, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มในการรักษาและป้องกันโควิด-19”

1614937097604_copy_1024x683

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มในการรักษาและป้องกันโควิด-19” ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดบรรยายพิเศษครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยสามารถดูแลตนเองอย่างถูกวิธี และสามารถดูแล หรือแนะนำวิธีการป้องกันกับบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโควิด-19 โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อรรถพล  ชีพสัตยากร  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บรรยาย หัวข้อ “การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่”  นายแพทย์กุลธนิต  วนรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข บรรยาย หัวข้อ “การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการยับยั้งเชื้อโควิด-19”  และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิพัฒน์  เจียรกุล  หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย หัวข้อ “การรักษาและป้องกันโควิด-19”  จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  แจ้งบำรุง  นายกสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวสรุปการบรรยายดังกล่าว