โครงการผู้บริหารพบผู้รับทุนมหิดลและทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
March 4, 2021
ม.มหิดล ร่วมการประชุมหารือ เรื่อง การวิจัยเชิงระบบ “เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”
March 5, 2021

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม “Data Privacy and Security for Web Developers” เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์

IMG_8278

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศเเละวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ ในหัวข้อ “Data Privacy and Security for Web Developers”  โดย อาจารย์ ดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ WebEx Meeting

การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระสำคัญของความเป็นส่วนตัวในการใช้งานหรือบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ รวมทั้งมีทักษะในการบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบนเว็บไซต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน