วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาหลักสูตร
March 15, 2021
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2565 (PREP4AUN-QA 2022) กิจกรรมที่ 2
March 16, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือเพื่อพัฒนางานวิจัยด้าน Drug Discovery

159F7C33-94C5-4CD9-A6FF-9BC95209A601

วันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือเพื่อพัฒนางานวิจัยด้าน Drug Discovery โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาชีวเคมี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) และหัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง คณาจารย์จากภาควิชาและกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงหัวหน้างานวิจัย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการวิจัยโครงการ Reinventing University: Drug Discovery ณ ห้องประชุม K101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล