การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ University of Queensland
March 15, 2021
คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือเพื่อพัฒนางานวิจัยด้าน Drug Discovery
March 15, 2021

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาหลักสูตร

001

วันที่ 15 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 60 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล พร้อมกับชม Virtual Classroom ในวิชา Distribution and Retail Channels จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

003

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

004

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น