มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ให้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยเฉพาะสาขา (Specific League Funds)
April 23, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย AUN-TEPL Steering Committee Meeting เพื่อหารือการจัดงาน 2nd AUN-TEPL Symposium และ รายงานผลของความร่วมมือระหว่าง AUN-TEPL และ AUN-HRE
April 23, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ให้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

2

วันที่ 23 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ให้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม Mahidol University Multidisciplinary Research Center (MU-MRC) การสนับสนุนกลุ่มวิจัยแบบ Multi-generation researcher & MU Multidisciplinary Research Center นักวิจัยสำเร็จรูป ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doc) ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และการบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research) จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้นำเสนอข้อมูล ทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ Mahidol University – Global Partnering Initiative (MU-GPI) ค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge หรือ Page Charge การสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุด ร้อยละ 10 และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press) ซึ่งมี อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) โดย มีนโยบายส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ในสาขาต่างๆ รวมทั้ง การสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างผลกระทบ ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งการประชุม ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ประจำปีงบประมาณ 2564 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์ แนวทาง วิธีการสมัครขอรับทุน และการบริหารโครงการวิจัย ภายหลังการได้รับทุนจากเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยอีกด้วย