มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ หารือออนไลน์ด้านงานวิจัยร่วมกับ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย
April 22, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ให้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
April 23, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยเฉพาะสาขา (Specific League Funds)

S__10698781

วันที่ 23 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยเฉพาะสาขา (Specific League Funds) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงาน อาทิ ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

การประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการสนับสนุน และผลักดันการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Q1 ในสาขา Medicine และสาขา Pharmacy and Pharmacology

S__10698780