มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ให้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยเฉพาะสาขา (Specific League Funds)
April 23, 2021
Mahidol University Participates in AUN-TEPL Steering Committee Meeting Discussing on the 2nd AUN-TEPL Symposium and the Cooperation Report between AUN-TEPL and AUN-HRE
April 23, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ให้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์