คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งกลุ่มพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19
April 21, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมความร่วมมืองานวิจัย กับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
April 22, 2021

ม.มหิดล ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2564 (PREP4AUN-QA 2021)

001

วันที่ 22 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2564 (PREP4AUN-QA 2021) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยมี รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor เป็นวิทยากรกระบวนการหลัก กล่าวถึงแผนกิจกรรม และการเตรียมตัวของหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ในรูปแบบ Online/Remote AUN-QA Assessment โดยมี อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารส่วนงาน หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตรจากหลักสูตรที่มีกำหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียนปี 2564 จำนวน 8 หลักสูตร เข้าร่วมการประชุม