มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมความร่วมมืองานวิจัย กับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ม.มหิดล ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2564 (PREP4AUN-QA 2021)
April 22, 2021
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ “Interactive session with HPN Director, WHO CCs and Partners on WHO Support for NCD management areas”
April 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมความร่วมมืองานวิจัย กับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

1

วันที่ 22 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมหารือขอบเขตความร่วมมืองานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล คณะนักวิจัยทั้ง 2 ฝ่าย เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหารือการเพิ่มศักยภาพและขอบเขตความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) รวมถึง การใช้เครื่องมือวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน แลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ สนับสนุนการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้ง ส่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพของ อาจารย์และนักวิจัย ทั้ง 2 ฝ่าย