มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินรับรองระบบการจัดการคุณภาพ และการบริหารงานด้าน e-Learning และ MOOC ตามมาตรฐานระดับสากล
April 21, 2021
ม.มหิดล ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2564 (PREP4AUN-QA 2021)
April 22, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งกลุ่มพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19

1

วันที่ 19 – 20 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจราย์ ดร.พรลดา นุชน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำห้องปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งด้วยวิธีการ swab เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในกลุ่มพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) สำนักงานใหญ่ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ในการตรวจคัดกรองให้กับพนักงานของบริษัท และธุรกิจในเครือ SCG ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนกว่า 3,000 ราย โดยเริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

การดำเนินการดังกล่าวเป็นตัวอย่างของมาตรการในการตรวจคัดกรอง (regular screening) ก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อค้นหา และแยกผู้ติดเชื้อ ซึ่งจะช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ในกลุ่มพนักงานของบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ของประเทศ รวมไปถึงคู่ค้าของบริษัท ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุ เคมีภัณฑ์ และการก่อสร้างที่สำคัญของประเทศ ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่