มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมจัดงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22
April 21, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งกลุ่มพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19
April 21, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินรับรองระบบการจัดการคุณภาพ และการบริหารงานด้าน e-Learning และ MOOC ตามมาตรฐานระดับสากล

340A1275

วันที่ 19 – 20 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินรับรองระบบการจัดการคุณภาพ และการบริหารงานด้าน e-Learning และ MOOC ตามมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 40180:2017 โดยมี ผู้แทนจาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจประเมิน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษากองบริหารการศึกษา และผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ และนำเสนอ พร้อมตอบข้อซักถาม ตามข้อกำหนด การสัมภาษณ์แนวทางนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานด้าน e-Learning และ MOOC และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การตรวจประเมินรับรองระบบการจัดการคุณภาพและการบริหารงานด้าน e-Learning และ MOOC ตามมาตรฐาน ISO/IEC 40180:2017 นี้ เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการคุณภาพ และการบริหารงานด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล