คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพสำหรับการทำงาน
April 20, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินรับรองระบบการจัดการคุณภาพ และการบริหารงานด้าน e-Learning และ MOOC ตามมาตรฐานระดับสากล
April 21, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมจัดงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22

S__2146317

วันที่ 21 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ม.มหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.มหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน (เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์) ครั้งที่ 22 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์