คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box)
February 22, 2021
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Practical Dentistry in COVID-19 Pandemic
February 22, 2021

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “แนวคิดการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง”

1613985418735

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องแนวคิดการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังโดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลอย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง โดยมีพยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทีมสุขภาพ เข้ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

นอกจากนี้ กลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ร่วมรับฟังการประชุมวิชาการ ได้ให้ความสนใจในการศึกษาวิถีชีวิต รวมถึงสนใจที่จะไปศึกษาดูงาน เทคนิคการดำเนินงานสูงเนินโมเดล ศูนย์วิจัยวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสต่อไปด้วย