คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box)
February 22, 2021
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Practical Dentistry in COVID-19 Pandemic
February 22, 2021

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “แนวคิดการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง”