สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ Online Global Campus 2021: New Perspectives on Asia

คณะศิลปศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในยุคดิจิทัล: ศิลปศาสตร์บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ”
August 3, 2021
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
August 3, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ Online Global Campus 2021: New Perspectives on Asia

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (Faculty of Arts, the University of Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ จัดพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ Online Global Campus 2021: New Perspectives on Asia โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Asst. Dr. Andrew Logie คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Current Day Korean Pseudohistory of Ancient Northeast Asia” และ ดร.ชิงดวง ยุระยง หัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบออนไลน์

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ Online Global Campus 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 14 ธันวาคม 2564 โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำวิจัยเกี่ยวกับภาษา ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชียจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่กำลังได้รับความสนใจ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลด้านภาษาศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมที่เป็นปัจจุบันในภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย เพื่อให้นักวิจัยไทยก้าวทันแนวโน้มปัจจุบันของการทำงานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรม และได้เปิดประสบการณ์ในการสัมผัสกับงานวิจัยระดับโลก ซึ่งจะเป็นแนวทางให้นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง และได้เรียนรู้ที่จะสร้างเครือข่ายวิชาการกับนักวิจัยชาวต่างประเทศ อันเป็นการขับเคลื่อนสมรรถนะด้านวิชาการให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับนานาชาติต่อไป