อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “Where good ideas come from” ในงาน RUN talk Online ครั้งที่ 32

ม.มหิดล จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
August 31, 2021

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “Where good ideas come from” ในงาน RUN talk Online ครั้งที่ 32

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Where good ideas come from” ในงาน RUN talk Online ครั้งที่ 32 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการบรรยาย ซึ่งจัดโดย สำนักงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN Office)

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย ทั้งภายใน และภายนอกเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ได้มาร่วมกันให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจของประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) เป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิด ด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) สร้างงานวิจัยที่มีความสำคัญต่อประเทศ ภูมิภาคและของโลก ด้วยความมุ่งหวังว่างานวิจัยจะตอบสนองและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบแนวความคิดการร่วมมือกัน คือ การแบ่งปันทรัพยากรในการวิจัย (resource sharing) ได้แก่อาจารย์และนักวิจัย นิสิตนักศึกษาทุกระดับ จนถึงระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) เครื่องมือวิจัย มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการบริหารงานวิจัย และร่วมกันสร้างโครงการวิจัยและวิเคราะห์ปัญหางานวิจัยร่วมกัน