ม.มหิดล จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 41/2564 ของวิทยาลัยศาสนศึกษา
August 30, 2021
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “Where good ideas come from” ในงาน RUN talk Online ครั้งที่ 32
August 31, 2021

ม.มหิดล จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” โดยมี คุณพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และคุณกฤตนันท์ เตนากุล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จากสำนักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ “การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมีคุณธรรมโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยวางแนวทางการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลไว้ในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องมีระบบธรรมาธิบาลอย่างทั่วถึง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ จึงเตรียมความพร้อมให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพิ่มมากขึ้น และมีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565