คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 41/2564 ของวิทยาลัยศาสนศึกษา
August 30, 2021
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “Where good ideas come from” ในงาน RUN talk Online ครั้งที่ 32
August 31, 2021

ม.มหิดล จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ