สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ Online Global Campus 2021: New Perspectives on Asia
August 3, 2021
ม.มหิดล ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 4 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2564
August 4, 2021

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนะนำบริการสำหรับนักศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ กองบริหารการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และรักน้องออนไลน์คอนเสิร์ต

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกล่าวถึง 4 คำสำคัญในปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล  คือ

  1. ความสำเร็จ ซึ่งเป็นความมุ่งหวังของนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ แต่สิ่งที่สำคัญคือ การนำความรู้ไปใช้
  2. ความรู้ จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความมุมานะ มีความขวนขวาย ใส่ใจ ติดตามความรู้ เพื่อให้มีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการฝึกฝนให้มีทักษะในการนำความรู้ไปใช้ ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนในระหว่างที่อยู่ในมหาวิทยาลัย และจำเป็นต้องมีต้นแบบ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้อย่างถูกต้อง
  3. ประโยชน์สุข จะเกิดขึ้นจากการนำความรู้และทักษะที่มีก่อให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุด ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น และสังคม ยึดถือเอาประโยชน์สุขของส่วนรวม
  4. มนุษยชาติ การทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเราทุกคนเป็น “พลโลก” หรือ Global Citizen มีความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันในทุกระดับทั้งระดับชุมชนไปจนถึงระดับโลก

ขอให้นำปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดล หาประสบการณ์ กระตือรือร้น มีความวิริยะอุตสาหะ และฝึกทักษะด้วยความมุ่งมั่น

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) กล่าวบรรยาย เรื่อง “ทักษะที่จำเป็น เพื่อไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่ดี ในศตวรรษที่ 21” ให้แก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย