มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 16
February 18, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ เสวนาพิเศษ Science Café แกะสูตร Start up model : จากห้องแล็บสู่ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโควิด-19 มาตรฐานสากล
February 18, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล และ James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือด้านงานวิจัย

JCU_004

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ และ James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือออนไลน์ด้านงานวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักวิจัยร่วมหารือกับ Prof. Ron White, Dean of the College of Science and Engineering, James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย ในภาพรวมของงานวิจัย และโอกาสความร่วมมืองานวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร เคมี คณิตศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์กุ้ง และการประมงในเขตร้อนชื้น