มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม APAIE 2021 VIRTUAL EVENT
March 22, 2021
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีเปิดห้องบรรยาย 202 และ 203 (ปรับปรุงใหม่)
March 24, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 9

001

วันที่ 24 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 1 การอบรม “กระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA” และบรรยายในหัวข้อ “พื้นฐานของการตรวจประเมิน” นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บรรยายหัวข้อ “การจัดทำ Key Factor” จากนั้น มีการบรรยาย และ ฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ โดยมีทีมวิทยากรช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะการฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารส่วนงานและคณาจารย์ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

003
010

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training เพื่อพัฒนา MU EdPEx Assessor ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ สามารถตรวจประเมินความก้าวหน้าของส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และให้คะแนนได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเขียนรายงานป้อนกลับ (Feedback report) ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานในการนำไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป