คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Online Conference on Pediatric Hearing loss: Diagnosis, Management and Rehabilitation
March 22, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 9
March 24, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม APAIE 2021 VIRTUAL EVENT

001

วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม APAIE 2021 VIRTUAL EVENT จัดขึ้นโดย The Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย APAIE ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมการประชุม ในช่วง Networking: Meet Your APAIE Directors และได้ทำการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APAIE Annual Conference 2023 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมต่อจากมหาวิทยาลัย Simon Fraser ประเทศแคนาดาในปี 2022

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องการศึกษานานาชาติในปัจจุบันโดยมีเข้าร่วมการประชุมจากทั้งสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วโลกรวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายการอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก