มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านโครงการ The HERO : No Smoking รุ่นที่ 3
March 12, 2021
กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล จัดโครงการ Social Innovator Incubation for ASEAN in Today’s World 2021
March 15, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือด้านการวิจัย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

01

วันที่ 12 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ คณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมพร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบันในครั้งนี้ ประกอบด้วย การหารือเกี่ยวกับโจทย์วิจัยในหัวข้อ Scale-up of Extraction Processes, Medical Materials, Frontiers Cognitive/Computational/Clinical Neurosciences Research, AI and Computational Methods for Drug Discovery นอกจากนี้ ได้มีการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยวิจัย Neurosciences Center for Research and Innovation ศูนย์เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ รวมทั้ง ผลงานวิจัยเด่นด้านการพัฒนา AI and Computational Methods for Drug Discovery และกลุ่มวิจัยพอลิเมอร์แบบยั่งยืนและวัสดุคอมโพสิตเชิงนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ของทั้ง 2 สถาบัน ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านการวิจัยครั้งนี้ในอนาคต