มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
March 11, 2021
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือด้านการวิจัย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
March 12, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านโครงการ The HERO : No Smoking รุ่นที่ 3

DSC_4526

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ จากโครงการ The HERO : No Smoking รุ่นที่ 3 (ระยะเวลาดำเนินโครงการ : กรกฎาคม 2562 – ธันวาคม 2563) ณ ห้อง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในรุ่นนี้มีบุคลากรเข้าโครงการร่วมรับการบำบัดจากคลินิกเลิกสูบบุหรี่ฯ จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย มีผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้

1. นายคงเดช เทศสมบูรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

2. นายพงษ์ศธร ไวฉลาด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

3. นายกิตติวัฒน์ ช้างหล่อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โครงการ The HERO : No Smoking เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ที่ให้นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ โดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่สูบบุหรี่ เข้าโครงการเพื่อรับการบำบัดรักษาอาการติดบุหรี่ ภายใต้การดูแลติดตามของ คลินิคฟ้าใสศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คลินิกฟ้าใสโรงพยาบาลศิริราช และ คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทั้งสร้างเป็นบุคคลต้นแบบ “The HREO” ที่ประสบผลสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้เป็นผลสำเร็จ