ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System)
May 5, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ปีที่ 2
May 7, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมจัดตั้งโครงการแห่งความร่วมมือระหว่าง บริษัท M Venturer จํากัด กับ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งโครงการแห่งความร่วมมือระหว่างบริษัท M Venturer จํากัด กับ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง และแนวทางการดำเนินงาน ในโครงการความร่วมมือ เพื่อผลักดันงานวิจัย นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริษัท M Venturer จํากัด เป็นบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบกิจการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อนำเอาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล ไปพัฒนา ผลิต ผลักดันงานวิจัย นวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในและต่างประเทศต่อไป