สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 5/2564
May 5, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมจัดตั้งโครงการแห่งความร่วมมือระหว่าง บริษัท M Venturer จํากัด กับ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
May 6, 2021

ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System)

IMG_6652

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) ภายใต้โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.นริศร กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 531 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์

การประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานความคืบหน้าโครงการ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดตามข้อตกลงกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม