อธิการบดี ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกระทรวง อว.
March 15, 2021
การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ University of Queensland
March 15, 2021

ม.มหิดล ร่วมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

mahidol-01

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ โรงเเรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุม “สัมมนาผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถขับเคลื่อนนโยบายและดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันได้

mahidol-04

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

mahidol-05

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

mahidol-02

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล บรรยายในหัวข้อ “นโยบายการส่งเสริมการบริหารจัดการ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยกล่าวว่า การอุดมศึกษาไทยจะต้องมีการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นที่สามารถรองรับกับสังคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน (Disruption) ทำให้ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ในระดับสากล ซึ่งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในสถาบันอุดมศึกษานั้น จะต้องมีการกำหนดทิศทาง นโยบาย และจะต้องมีโครงสร้างการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจน มีการพัฒนาบุคลากร อีกทั้งยังต้องศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบแนวทาง สู่การใช้ประโยชน์ของสังคมและเชิงพาณิชย์ พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัย และงานที่ได้รับการคุ้มครอง มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในเเละภายนอกหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติต่อไป

mahidol-03

จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง “การสนับสนุนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการสร้างนวัตกรรม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.) และอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) กระทรวง อว. รวมทั้งมีการบรรยายในหัวข้ออื่น อาทิ “The TTO & the Technogy Management : Roles and Expectation” และ “IP Management และ แนวทางการบริหารงานเพื่อลดความเสี่ยง ความล้มเหลวในการจัดตั้งหน่วย TLO

mahidol-06

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์การบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

mahidol-07
mahidol-09
mahidol-11