อธิการบดี ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกระทรวง อว.
March 15, 2021
University of Queensland – Mahidol University Online Meeting
March 15, 2021

ม.มหิดล ร่วมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา