กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล จัดโครงการ Social Innovator Incubation for ASEAN in Today’s World 2021
March 15, 2021
ม.มหิดล ร่วมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา
March 15, 2021

อธิการบดี ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกระทรวง อว.

mahidol-4

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการ อว.

mahidol-8

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.

mahidol-2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ของกระทรวง อว. ประจำปี 2563  จำนวน 16 ราย  ได้แก่  มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน  12  ราย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน  2  ราย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย  และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 ราย  ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละ และกระทำความดี ความชอบอันเป็นประโยชน์ให้แก่สถาบันการอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

mahidol-1

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

mahidol-3

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ซ้าย)

ทั้งนี้ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดส่งนักดนตรีเพื่อแสดงในงานพิธีด้วย