ม.มหิดล และ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือเพื่อการพัฒนา Digital Health ภารกิจสุขภาพโลก
September 3, 2021

ม.มหิดล จัดการประกวด Innovation for Campus Sustainability Contest 2021 (รอบชิงชนะเลิศ)

วันที่ 1 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประกวด “Innovation for Campus Sustainability Contest 2021” ในรอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี ในการลดมลพิษสิ่งแวดล้อม และ เปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น สนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลให้ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย รองผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.เคตะ โอโน่ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในรอบนี้

ในรอบนี้ มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในรอบสุดท้ายทั้งหมด 4 ทีม ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้

-ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Egg e egg egg กับผลงาน “Salaya Egg” จาก วิทยาลัยนานาชาติ
-รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม NaB Omi กับผลงาน “MU KhongKlang (ของขลัง)” จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม SIRIMONG3KOL กับผลงาน “SIRIMONGKOL” จาก วิทยาลัยศาสนศึกษา
-รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม EcoVision กับผลงาน “Green-Rooftop” จาก คณะสิ่งแวดล้มและทรัพยากรศาสตร์

ซึ่งทั้ง 4 ทีม จะได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ในการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และจะถูกนำไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับนานาชาติต่อไป