ม.มหิดล จัดการประกวด Innovation for Campus Sustainability Contest 2021 (รอบชิงชนะเลิศ)
September 1, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 10th APEC Conference on Cooperation in Higher Education in Asia-Pacific Region (APEC CCHE’21)
September 3, 2021

ม.มหิดล และ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือเพื่อการพัฒนา Digital Health ภารกิจสุขภาพโลก

วันที่ 3 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการพัฒนา Digital Health ภารกิจสุขภาพโลกมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม

ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารภาคีเครือข่ายเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “ทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ” โดย นพ.สุวัฒน์ วิริยพงศ์สุกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดร. นพ.ยงยุทธ์ พงษ์สุภาพ อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนา Digital Health เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มุ่งสู่การบริการแบบบูรณาการและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดย นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหัวข้อ “ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของอำเภอพุทธมณฑล และความต้องการพัฒนา Digital Health” โดย นพ.ปริพนท์ จุลเจิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล และ นพ.นเรศ มณีเทศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

การประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอเนื้อหาเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และบูรณาการองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนา Digital Health เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้แผนงานภารกิจสุขภาพโลกมหิดล ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล