ม.มหิดล และ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือเพื่อการพัฒนา Digital Health ภารกิจสุขภาพโลก
September 3, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษา 1/2564
September 3, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 10th APEC Conference on Cooperation in Higher Education in Asia-Pacific Region (APEC CCHE’21)

วันที่ 3 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 10th APEC Conference on Cooperation in Higher Education in Asia-Pacific Region (APEC CCHE’21) ในหัวข้อ “Ten Years Standing Together: Global Education Foresight” ผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2564 ณ Far Eastern Federal University สหพันธรัฐรัสเซีย จัดโดย เครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (Asia – Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาสนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับเชิญเป็น Speaker ใน Track 3: Session 3.2 University Rankings: Between Competition and Collaboration ภายใต้ Key Topic: Better Together: Academic Collaboration for Mutual Benefit

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้องค์การการศึกษาและพันธมิตรภายใต้เครือข่าย ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแบบดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมสมัยใหม่ พร้อมร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการประชุมเครือข่าย APEC CCHE