การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
August 30, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือในการเข้าร่วมเครือข่าย The Worldwide Universities Network (WUN)
August 30, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ Impact Rankings

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ Impact Rankings โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะอนุกรรมการ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงลึกและการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล Country Insights Dashboard (CID) ของ Times Higher Education (THE) เพื่อยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อสู่การจัดอันดับ Impact Rankings และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัยด้านการนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ การสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและการบริการวิชาการในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นการบูรณาการการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน