คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MU-EN Camp)
August 29, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ Impact Rankings
August 30, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป